ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวยุภา เสนาไทย 152665
2  นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว 153410
3  นายสุวิทย์ เสรฏฐพงศ์ไพศาล 153397
4  นางสาวณิชนันทน์ เหมสูงเนิน 153550
5  นายณฐวัฒน์ คำผาย 153542
6  นางสาวสิริพร จันทะจร 153515
7  นางศิริเขต จันทะศรี 153695
8  นางสาวมุกดา แพงศรี 153608
9  นายอดิศักดิ์ พิมพ์อรัญ 153800
10  นางสาวเตือนใจ แช่มช้อย 153796
11  นายทองมี เนื้อไม้หอม 153642
12  นางสาวทรรศนีย์ ทวีปักษาชาติ 153643
13  นางสาวฐิตารัตน์ โกสินพงศ์ปรีชา 153645
14  นายภูมิ พิมคีรี 153652
15  นายอนุพงศ์ ทองเกลียว 153650
16  นางสาวจิรากร เจริญท้าว 153640
17  นางสาวฉวีวรรณ สีจันพาน 153850
18  นายสมบัติ สีลา 153865
19  นายสมชาย แคว้นคอนฉิม 153938
20  นางสาวปวีณรัตน์ ทิพย์มณีดล 152812

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th