ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววิภาพร ภูงามนิล 152269
2  นางสาวรัสรินทร์ ปาคำ 152264
3  นางสาววรรณพร พรหมสวัสดิ์ 150822
4  นายพิศาล เศวตเมธากุล 151211
5  นางสาวจิตราภรณ์ เรืองวัฒนสุข 153278
6  นางสาวสิริพร ปิ่นทอง 152575
7  นายเจษฎา วัสโส 152998
8  นางสาวอาริยา ดงเทียมศรี 153237
9  นางสาวธวัลรัตน์ หัตถสงเคราะห์ 153345
10  นางสาวอนัญพร พิลึกรัมย์ 152387
11  นายภูมินทร์ มงคล 152391
12  นางสาวรัตนาภรณ์ โกสาแสง 153241
13  นายบุญเพ็ง ทองสลับ 153244
14  นางสาวหงษ์หยก กระมูล 153239
15  นางสาวจิรัฐติกาล เสมอใจ 153389
16  นายกิตติพงศ์ พรหมนรกิจ 153399
17  นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี 152275
18  นายวิทยา ธาตุบุรมย์ 153320
19  นางสาวสุรัชดา ชุมสุข 153321
20  นางสาวทรรศน์ไท เพ็งผ่อง 153332
21  นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์เขต 154513
22  ว่าที่ร้อยตรีธารินทร์ นลละ 154507
23  นางสาวธีฬกาณฐ์ ธรรมราช 154509
24  นายประกาศิต อุบลรัตน์ 151397
25  นายนัฐวุฒิ ฟักบัว 150998
26  นางสาวกัลยารัตน์ ถาวรศักดิ์ 150656
27  นางสาวรัตนาภรณ์ สุกเหลือง 151992
28  นางสาวศิริรัตน์ ไชยพิมพ์ 151927
29  นายธีรศักดิ์ ไชยเชตุ 153044
30  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิ์ประเสริฐ 152224
31  นายณัฐกิตติ์ ฉวีจันทร์ 150655
32  นางสาวพรทิพา เจริญผล 150654
33  นางสาวสุภาพร อ่อนละมูล 152316
34  นางสาวภาวิณี อินทร์เผือก 152121
35  นางสาวรุ่งอรุณ กุฎีทอง 152113
36  นางสาวขนิษฐา เศรษฐภักดี 152122
37  นางสาวศิรินภา มาฆะสิทธิ์ 152131
38  นางสาวนุจรี แซ่ตั้ง 152505
39  นางสาวจินต์จุฑา สวัสดิ์มงคล 152503
40  นายรัฐพงษ์ ทองประเสริฐ 152130
41  นางสาวภริดา กรสวรรค์ 154736
42  นายอานนท์ ทรงจำรอง 151662
43  นางสาวระพีพรรณ เวฬุวนารักษ์ 153246
44  นางสาวชลนิภา สิงห์ลา 153521
45  นางสาวอภิฤดี นิมิตรพันธ์ 151961
46  นางสาวทัดดาว การุณงามพรรณ 151960
47  นายเสกสรรค์ อุดม 151959
48  นางสาวจามจุรี ไชยชนะ 152149
49  นางสาวสุภา เพชรมาก 152151
50  นายพชร ตะริยะ 152815

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th