ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววิภาพร ภูงามนิล 152268
2  นางสาวรัสรินทร์ ปาคำ 152262
3  นางสาวศิริรัตน์ นิลแก้ว 153297
4  นางสาวณัฐพร อนรรฆพรรณ 153267
5  นางสาวมุธิตา กุลชร 153265
6  นายพิมาน เหมหมาด 153276
7  นางสาวลลิตรา ทองแท่ง 153330
8  นางสาวประภาพรรณ โกวฤทธิ์ 153114
9  นางสาวอาภาสิริ วอหล้า 153381
10  นางสาวพิมพ์ผกา รุ่งแสง 152939
11  นางสาววิจิตรา วราเอกศิริ 152241
12  นางปราณี แซ่เฮง 152240
13  นางสาวนิศารัตน์ เกื้อมณี 153232
14  นางสาวกนกรัชต์ เตชาภิประณัย 153382
15  นางสาวสุดารัตน์ นาคศรี 153248
16  นางสาวเนตรนภา นิลคูหา 152821
17  นางสาวเจติยา นาคทองดี 152823
18  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 153197
19  นางสาวจริยา ช่วยนา 153414
20  นายชาญชัย อักษรเดช 145709
21  นายการุณย์ ต้นกันยา 152561
22  นางสาวภัสสิกานต์ ไวยกูลเรืองโชค 152560
23  ว่าที่ ร.ต.กนกวรรณ เวทยสุธรรม 151768
24  นางสาวเกวลิน ฟุ้งเกียรติ 151767
25  นายสัณฐิติ รุ่งฤทธิ์ 152885
26  นางสาวณัฐนันท์ วิมลศรีนราชัย 153121
27  นางสาวภวิษย์พร ช่างเภา 148073
28  นางสาวสาลี่ พระบิดา 152957
29  นางสาวธัญนภางค์ แก้วกุณโฑ 152958
30  นางสาวปารจรีย์ วีระเมธาพันธ์ 151735
31  นางสาวดาราพร เรืองแก้ว 151737
32  นางสาวอารยา นิตยภูติ 154454
33  นางสาวตวงพร พรหมศิริ 154447
34  นางสาวกันต์กมล ได้ดี 154448
35  นางสาวกัญญวรา ไกรสิงห์ 154449
36  นางสาวสุภาพร พุทธิพงษ์ 151783
37  นายกิตติทัต จรัสตระกูล 154155
38  นายบัณทัต จรัสตระกูล 154154
39  นางสาววนัญญา สายส่อ 153623
40  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 152483
41  นางสาวชไมมน บุญฤทธิ์ 153831
42  นางสาวนภาลัย บาทชารี 152169
43  นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ 154829
44  นางสาวปิยะภรณ์ วงษ์คูณ วงษ์คูณ 153400
45  นายสมชัย ทองคุณคุณากร 153451
46  นายอาทิตย์ ปัทมะผลิน 154792
47  นายธีรชัย ขาวกุญชร 152669
48  นางสาวฐิติมา บุญเพ็ง 154887
49  นายนิยม พลไทย 152837
50  นายประมวล เต็มเนื้อทอง 154878

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th