ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอัญชลี ฆ้อนเที่ยงธรรม 150969
2  นางสาวดวงพร คุ้มศักดิ์ 150962
3  นายฉัตร์ชัย ฉวีหาญ 151081
4  นางสาวมลฤทัย สถินท์ 150965
5  นางสาวปุญณิศา อุ่นสุวรรณ์ 152230
6  นายรัชโรจน์ แตงนวลจันทร์ 152246
7  นางสาวปิยฉัตร อนุมาศ 152227
8  นางสาวเกศแก้ว เกษะโกมล 152233
9  นายมงคล รุณรักษา 152235
10  นายไพบูลย์ ภูฆัง 152434
11  นายสราวุฒิ ทิศฟองดี 151709
12  นางสาวชลธิชา เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 151708
13  นายกัญจน์ เลิศสุขีเกษม 152429
14  นางสาววัลลภา เชียววงษ์ 152546

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th