ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอัญชลี ฆ้อนเที่ยงธรรม 150969
2  นางสาวดวงพร คุ้มศักดิ์ 150962
3  นายฉัตร์ชัย ฉวีหาญ 151081
4  นางสาวมลฤทัย สถินท์ 150965
5  นางสาวปุญณิศา อุ่นสุวรรณ์ 152230
6  นายรัชโรจน์ แตงนวลจันทร์ 152246
7  นางสาวปิยฉัตร อนุมาศ 152227
8  นางสาวเกศแก้ว เกษะโกมล 152233
9  นายมงคล รุณรักษา 152235
10  นายไพบูลย์ ภูฆัง 152434
11  นายสราวุฒิ ทิศฟองดี 151709
12  นางสาวชลธิชา เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 151708
13  นายกัญจน์ เลิศสุขีเกษม 152429
14  นางสาวนันทนา เกศเทศ 152397
15  นางสาวศศิธร อภัยพรหม 152393
16  นางสาวเบญญทิพย์ คุณเฉย 152606
17  นางสาวพรพิศ แก้วสถิตพรชัย 152001
18  นายสุรัตน์ชัย ดอกสลิด 152570
19  นางสาวสกุณี จุลกะเศียน 152568
20  นายวรภัทร์ วรรณธนกฤต 152767

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th