ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอรรถชัย สำเร็จผล 151212
2  นางสาวชนิดา ทัพพิกรณ์ 151761
3  นางวิราวรรณ ไพทูรย์ 151762
4  นางสาวปารวี พลยงค์ 151915
5  นางสาวสุริยา ทรัพย์เจริญ 151916
6  นายวสันต์ เรียนรู้ 151509
7  นายประวิทย์ โชคอำนวยกูล 151510
8  นายณพงศ์ วิวัฒน์สรรพกิจ 151889
9  นายสันทัด วัตนะสันติ 151885
10  นายกฤษฎา พืชไพบูลย์ 151890
11  นายประสิทธิ์ หมุด 151881
12  นายกิตติชัย แสงนาค 152020
13  นางวิภา ช้อยพลอย 152021
14  นางสาวนนวตรา เย็นใจ 152022
15  นางสาวพัชรินทร์ มะยมทอง 152023
16  นางสาวปราณปริยา แดงประดิษฐ์ 152100
17  นางสาวหยาดอรุณ สว่างจันทร์ 152101
18  นางสาวศวิมล พันพะม่า 151392
19  นางสาวคณาพร กลำเงิน 152062
20  นายศราวุธ ทัพซาย 152044

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th