ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสายฟ้า คำยันต์ 150511
2  นายอานนท์ ทรงจำรอง 151662
3  นางสาวรมิตา สุขแสวง 151798
4  นางสาวณัฐนารี เทียนวิลัย 151814
5  นายวัฒนา ฉิมตะมะ 151836
6  นางสาวกุลรัตน์ ศิลาวรรณ์ 151866
7  นายธนากฤต วงศ์ใหญ่ 151947
8  นางสาวจันธนา มะโนใจ 151613
9  นายณัฐกร เทียนศรีภูมิ 151701
10  นางสาวเบญจมาศ สระแสง 150260
11  นางมณีรัตน์ ยุระตา 151967
12  นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง 151951
13  นางสาวศิริรัตน์ ไชยพิมพ์ 151927
14  นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ 151944
15  นายศราวุธ คำเก่ง 143505
16  นางสาวชลทิวา ยุทธิวัฒน์ 151983
17  นางสาวจุฑามาศ เอมโกษา 151936
18  นางสาววนัสนันท์ เทพวัฒนา 151938
19  นางสาวรัตนาภรณ์ สุกเหลือง 151991
20  นายพิศุทธิ์ บุญรักศรพิทักษ์ 150934

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th