ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายปิยะภูมิ คุณอุดม 151575
2  นางสาวปิยาพัชร นิลนารถ 151540
3  นางสาวพราวนภา มกราคม 151656
4  นายวีรพงษ์ คณะปรีชา 151684
5  ว่าที่ ร.ต.กนกวรรณ เวทยสุธรรม 151768
6  นางสาวเกวลิน ฟุ้งเกียรติ 151767
7  นางสาวนฤวรรณ อุ่นทรพันธ์ 151685
8  นายปริญญา โพนทยะปะสุต 151697
9  นางสาวชโลบล วิภาตะนาวิน 151698
10  นายภัทรพงษ์ งามกิจปราโมทย์ 151682
11  นางสาวเสาวนีย์ คงภักดี 151765
12  นางสาวสุกัญญา ใจกว้าง 151766
13  นางสาวธิดาวรรณ ตัณฑนันท์ 151793
14  นายสมานมิตร ยาวิจิตร 151802
15  นางสาวสุภาพร พุทธิพงษ์ 151783
16  นายกัตติกร วรวงษ์วิวัฒน์ 151821
17  นายรัญชน์ ตันติไพบูลย์ธนะ 151813
18  นายพลเทพ ตั้งสุขเกษมสันติ์ 151854
19  นางสาวสิรินทรา ถมปัด 151952
20  นางสาวสุพรรษา อรรถสิทธิ์ 151906

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th