ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรัชดาภรณ์ อนิวรรตสกุล 151573
2  นางสาวกัลยารัตน์ ถาวรศักดิ์ 150656
3  นายปิยะภูมิ คุณอุดม 151572
4  นางสาววริษา กำมะลาต 151494
5  นายพงศธร สุทธิบูลย์ 151496
6  นายจตุรงค์ เจริญพร 151497
7  นายปรีดา สราญรมย์ 151499
8  นางสาวโชติกา เสถียรพงศ์พันธ์ 150862
9  นางสาวจุฑามาศ หนูโฉม 150867
10  นายทวีศักดิ์ เกิดศิริชัย 151376
11  นายทศพร มากสุวรรณ 151379
12  นายปิยะพงษ์ สนธิกุล 151381
13  นางสาวปิยาพัชร นิลนารถ 151539
14  นายวิทยากร เจียมใจ 151592
15  นางสาวณัฐธิดา ปันนิตามัย 151605
16  นางสาวสุนันธินี นิราช 151366
17  นางสาวปิยะนุช จันทาสี 151536
18  นายวีรพงษ์ คณะปรีชา 151683
19  นายสิปปกร รัตนพันธุ์ 151367
20  นายธนบูลย์ เกิดสกุล 151716

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th