ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกาญจนา ดาราย้อย 150777
2  นางสาวพนัชกร แสงจันทร์ 150976
3  นางสาวญาณิน จันทรดี 151192
4  นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง 151195
5  นายณัฐวุฒิ เอมศิรานันท์ 151364
6  นางสาวชาลิณี พุทธนุกูลชัย 151345
7  นายอนุสรณ์ ห้าวตระกูล 151344
8  นางวรรณดี แช่มมั่นคง 151346
9  นางกนกทิพย์ วิวัฒนพงศ์พันธ์ 151461
10  นางสาวสุรภานันท์ อิ่มอุบลวรรณ 151464
11  นายธีรุตม์ เพ็ชรสังวาลย์ 150480
12  นางอภิญญา จันทร์ดำ 151285
13  นางสาวชรันดา อุ่นจิตต์ 151505
14  นางสาวปาจรีย์ ประสิทธิ์เมตต์ 151506
15  นางสาวกมลพร มีกำพี้ 151276
16  นางสาวทิพย์ชนก บวรหทัย 151593
17  นางสาวพรเพ็ญ สัญจรดี 151594
18  นางสาวศิริวรรณ พิมพา 151476
19  นายวสวัตติ์ สีลูกหว้า 151069
20  นางสาวสาวิตรี เมืองวัฒนะ 151588

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th