ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกาญจนา ดาราย้อย 150776
2  นางสาวพนัชกร แสงจันทร์ 150977
3  นายจาตุรงค์ ลาภเกิด 151104
4  นางสาวศรินทิพย์ อักษรกลั่น 151232
5  นางสาวญาณิน จันทรดี 151209
6  นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง 151210
7  นางสาวเยาวรัตน์ เย็นวัฒนา 151191
8  นางสาวชนากานต์ อินทรรัตน์ 151177
9  นางสาวจิราพร นามมนตรี 144218
10  นางสาวชาลิณี พุทธนุกูลชัย 151348
11  นายอนุสรณ์ ห้าวตระกูล 151347
12  นางวรรณดี แช่มมั่นคง 151349
13  นางสาวอภิญญา จันทร์ดำ 151284
14  นางสาวยุวเรศ ธนะมูล 151565
15  นายเจษฎา พรหมมา 151561
16  นางสาวจุฬาลักษณ์ ตะบองทอง 151566
17  นายชัยโย ชัยสามารถ 151564
18  นายวสวัตติ์ สีลูกหว้า 151067
19  นางสาวสาวิตรี เมืองวัฒนะ 151590
20  นางสาวพัทธานันท์ พีระอักษรานนท์ 151541

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th