ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอภิณห์พร รัชพงศ์พัชญ์ 150972
2  นางสาวพิชญ์สุชา ไหลงาม 151142
3  นางสาวพรทิพา เจริญผล 150654
4  นายนัฐวุฒิ ฟักบัว 150998
5  นายณัฐกิตติ์ ฉวีจันทร์ 150655
6  นายพีรพล เหล่ามงคลชัย 151474
7  นายชำนาญ โต๊ะสิงห์ 151309
8  นางสาวเนตินันท์ ซิ้มสกุล 151310
9  นางสาวศรีสุรีย์ ยอดเยาว์ 151308
10  นางสาวน้ำผึ้ง แขจันทร์ 151420
11  นางสาวเบญจวรรณ เรืองรัตน์ 151429
12  นางสาวชนชนก ชาวโพธิ์หลวง 151425
13  นางสาวนิตยา สาระมาต 151535
14  นายณัฐวุฒิ เวียงนิล 151402
15  นางสาวสมพร เต็งศิริ 151599
16  นายวีรุตม์ นำภานนท์ 151269
17  นายปริญ เนื้ออ่อน 151531
18  นางสาวธนาภรณ์ ทองคำ 151528
19  นางสาวพิชชญาพร แซ่เท้น 151532
20  นายประสิทธิ์ นีระพันธุ์ 151044

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th