ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกันตนา ศรีนวล 151105
2  นางสาวพรรณภา คงประพัฒน์ 151107
3  นางสาวสิริกัญญา แช่มสูงเนิน 151136
4  นายวรุต จำปาเกตุ 151174
5  นางสาวสุภาวดี ศรีใส 151097
6  นางสาวจันจรีญา กาญจนจินดา 150662
7  นายนิธิ สุขวิสิฏฐ์ 151257
8  นายระวี นิลวัน 151139
9  นางสาววิภา สุกง 151339
10  นางสาวกันทิชา มาลยา 151215
11  นายชุมพร จันทนะ 151317
12  นางสาวพิญาดา มีเดช 151356
13  นายเกรียงศักดิ์ ยังดี 151318
14  นางสาวทิวาพร บุญชิ 150974
15  นายณัฐพงศ์ คงกะพันธ์ 151517
16  นายสุชา กงทอง 151408
17  นางศิริพรรณ สุระธรรมนิติ 151413
18  นายณรงค์ศักดิ์ จตุรพิทักษ์ 146629
19  นายวชิรวิทย์ อินทรศร 151485
20  นางสาวศศนันท์ ยมะคุปต์ 151423

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th