ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกันตนา ศรีนวล 151103
2  นางสาวพรรณภา คงประพัฒน์ 151106
3  นางสาวสิริกัญญา แช่มสูงเนิน 151135
4  นายวรุต จำปาเกตุ 151173
5  นางสาวสุภาวดี ศรีใส 151098
6  นายนิธิ สุขวิสิฏฐ์ 151260
7  นางสาววิภา สุกง 151338
8  นางสาวกันทิชา มาลยา 151216
9  นางสาววรวลัญช์ พิบูลวิทยากุล 151398
10  นางสาววริศรา ดีเจริญไชยะกุล 151334
11  นายตรีเพชร ปรีชาชัยพันธุ์ 151041
12  นายนพดล ตัถย์วิสุทธิ์ 150847
13  นางสาวนปภา เนยสูงเนิน 150845
14  นายณัฐพงศ์ คงกะพันธ์ 151516
15  นางสาวอัจจิมา สังข์ทอง 151239
16  นายสุชา กงทอง 151406
17  นางศิริพรรณ สุระธรรมนิติ 151412
18  นายณรงค์ศักดิ์ จตุรพิทักษ์ 151331
19  นายวชิรวิทย์ อินทรศร 146512
20  นางสาวศศนันท์ ยมะคุปต์ 151421

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th