ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเจริญศรี เทพไชย 151009
2  นางสาวรมิดา สังสิมมา 151055
3  นายณัฐวัตร แก้วอุบล 151175
4  นางสาวจริยา ทองสุข 151030
5  นางสาววิภา สุกง 151336
6  นายวิรัช คำวังจัจนทร์ 151410
7  นางสาวพชรพร ไชยศรี 151411
8  นางสาวเจนจิรา เขื่อนคำ 151289
9  นางสาวดาวฤดี เพียซ้าย 151291
10  นายธรรมรัต ชัยกุล 151286
11  นายวีริศ ศุภทัศนา 151220
12  นายวุฒิชัย เพชรชนะ 151359
13  นายวรานุวัตติ์ นาคพันธ์ุ 151363
14  นางสาวอรกานต์ มัชชิโม 151325
15  นางสาวกิรษา พานเงินธรากุล 151313
16  นางสาวน้ำฝน จันบำรุง 151311
17  นายวสันต์ กลึงสูงเนิน 150754
18  นายเสกสรร ศรีมงคล 151437
19  นางสาวสุชาดา เรืองอุไร 150756
20  นางสาวเมธาพร ใจมั่น 151451

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th