ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายโชติภัทร ทบประดิษฐ 151249
2  นายอธิฐาน เสวขุนทด 151247
3  นายเทพดนัย ทองแก้ว 151246
4  นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 151254
5  นายธัชกร โต๋วตระกูล 151256
6  นางสาวสุวภัทร ดวงแสงพุฒ 151252
7  นางสาวจริยา ทองสุข 151029
8  นางสาววิภา สุกง 151337
9  นางสาววาสนา วิไลนุวัฒน์ 150901
10  นางสาววิไล ยงยืน 150902
11  นายวิรัช คำวังจันทร์ 150954
12  นางสาววยุรีย์ บำรุงรักไทย 151169
13  นายวุฒิชัย เพชรชนะ 147590
14  นายวรานุวัตติ์ นาคพันธ์ุ 151361
15  นางสาวอรกานต์ มัชชิโม 151324
16  นางสาวสุชาดา เรืองอุไร 150755
17  นายวสันต์ กลึงสูงเนิน 150753
18  นางสาวอัจจิมา สังข์ทอง 151243
19  นายทวีศักดิ์ เกิดศิริชัย 151374
20  นายทศพร มากสุวรรณ 151377

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th