ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายจักรพันธ์ วุฒิโชติ 150651
2  นายวสวัตติ์ สีลูกหว้า 150781
3  นางสาวชุติมา ขิมมาทิ 150915
4  นายปริวรรษ สุริยะวงค์ 150931
5  นางสาวอรพรรณ เกล็ดกรวย 150921
6  นายสามารถ ทัศมี 150411
7  นายทวีศักดิ์ จันทร 151000
8  นางสาวอัญชนา เสริฐสอน 150645
9  นางสาวทัชพร อัครวณิชเลิศ 151036
10  นางสาวมาริษา มะมนัง 151157
11  นายประเสริฐ แป้นบูชา 151078
12  นางสาวชนิดา ตาปัญโญ 150787
13  นายวีระศักดิ์ ลาสิงหาญ 150789
14  นางสาวปุญญพัตน์ เดชาฤทธิ์ 151084
15  นายภูวนาท ไวภารา 151047
16  นายปัทมโรจน์ หล้าบุญมา 151048
17  นางสาวพัชรินทร์ ใจจุ้ม 151049
18  นายโกศล เปียธัญญา 151152
19  นางสาวปิยมณ มะลิซ้อน 151202
20  นางสาวศรินทิพย์ อักษรกลั่น 151233

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th