ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายเจษฎา ตั้งจิตวิไลกุล 149942
2  นายจักรพันธ์ วุฒิโชติ 150650
3  นางสาวชุติมา ขิมมาทิ 150916
4  นายปริวรรษ สุริยะวงค์ 150930
5  นางสาวอรพรรณ เกล็ดกรวย 150955
6  นายสามารถ ทัศมี 150410
7  นายทวีศักดิ์ จันทร 150999
8  นางสาวสุพัลศยา เทียนสัมฤทธิ์ 150647
9  นางสาวอัญชนา เสริฐสอน 150644
10  นางสาวทัชพร อัครวณิชเลิศ 151035
11  นายโกศล เปียธัญญา 150997
12  นางสาวมาริษา มะมนัง 151153
13  นางสาวปวรรณา นิ่มตระกูล 151155
14  นางสาวศศินาฎ เลาะหนับ 151156
15  นางสาวดาราวดี กลิ่นเกษร 151014
16  นางสาวพชรกมล วันตะคุ 151015
17  นางสาวปุญญพัตน์ เดชาฤทธิ์ 148191
18  นางสาวปิยมณ มะลิซ้อน 151201
19  นายนัฐพล ภูมิพิมพ์ 151279
20  นางสาวทวีพร ต่อโชติ 151396

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th