ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวทิวาพร บุญชิ 150810
2  นางสาวเดือนตา ขอเหนี่ยวกลาง 150727
3  นางสาวชุติมา ขิมมาทิ 150932
4  นายปริวรรษ สุริยะวงค์ 150911
5  นางสาวอรพรรณ เกล็ดกรวย 150957
6  ว่าที่ ร.ต.ว่าที่ ร.ต.สุรวีร์ อินทร์พิทักษ์ 151102
7  นางสาวรันฐิมา ใจประเสริฐ 151117
8  นายนนทณัฐ พวงศิริ 151118
9  นางสาวศิริพร จันทร์สน 150809
10  นางสาวเสาวณี ประเสริฐสังข์ 151199
11  นางสาวปิยมณ มะลิซ้อน 151200
12  นางสาวเมธาวี ตองติดรำ 151072
13  นายอภิศักดิ์ พนายุทธพงศ์ 151064
14  นายเฉลิมภพ บุญเขตร์ 151060
15  นางสาวจุฑามาศ ทัพเจริญ 151278
16  นางสาวเจนจิรา เขื่อนคำ 151288
17  นางสาวดาวฤดี เพียซ้าย 151290
18  นายธรรมรัต ชัยกุล 151287
19  นางสาวกัลยารัตน์ ช่วยนา 151187
20  นางสาวชไมพร คามตะศิลา 151415

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th