ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเดือนตา ขอเหนี่ยวกลาง 150726
2  นางสาวชุติมา ขิมมาทิ 150933
3  นายปริวรรษ สุริยะวงค์ 150910
4  นางสาวอรพรรณ เกล็ดกรวย 150917
5  นายไกรศักดิ์ ฐิติวัฒนาการ 151093
6  นางสาวหนูอินทร์ ทองเบ้า 150742
7  ว่าที่ ร.ต.ว่าที่ ร.ต.สุรวีร์ อินทร์พิทักษ์ 151101
8  นางสาวรันฐิมา ใจประเสริฐ 151116
9  นายนนทณัฐ พวงศิริ 151115
10  นางสาวศิริพร จันทร์สน 150811
11  นางสาวเสาวณี ประเสริฐสังข์ 151197
12  นางสาวปิยมณ มะลิซ้อน 151198
13  นางสาวเมธาวี ตองติดรำ 151071
14  นายอภิศักดิ์ พนายุทธพงศ์ 151063
15  นายเฉลิมภพ บุญเขตร์ 151061
16  นายธนศักดิ์ ทิพย์ปิ่นวงศ์ 151180
17  นางสาวภัทร์พิชชา พงศ์สิรินทร์ 151186
18  นางสาวจุฑามาศ ทัพเจริญ 151277
19  นางสาวลภัจภรณ์ ธีรนันท์ภักดิ์ 151076
20  นางสาวเกณิกา เวชวงษ์ 151399

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th