ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวธนาวรรณ เบ็ญมาส 150849
2  นางสาวจตุพร แสงตุ๊ 150812
3  นางสาวพัชรินทร์ มณีวงษ์ 150526
4  นางสาวไอริณ ภูวสวัสดิ์ 150843
5  นางสาวจิตนิภา รุ่งเรืองประภา 150531
6  นางสาวสุภาวิณี คำใบศรี 150530
7  นางสาวธัญรัตน์ ลักษณะวิเชียร 145649
8  นางสาวจุฑารัตน์ แก้วงาม 150889
9  นางสาวณัฐนรี พุดลา 150816
10  นางสาวอริสา แก้วจินดา 150815
11  นางสาวกัญญ์วรา สร้อยศิริกุล 150886
12  นางสาวนิชธิมา เอื้อพูนผล 150909
13  นายณัฐวัฒน์ เอื้อพูนผล 150912
14  นายสราวุฒิ ไชยมาศ 146684
15  นายเอกพจน์ ศรีสุรักษ์ 150952
16  นางสาวพนัชกร แสงจันทร์ 150968
17  นางสาวสิริอำไพ ชอบทำกิจ 150605
18  นางสาวอรวรรณ จันทร์ชูผล 150599
19  นายศิริมงคล มูลมาตร์ 151159
20  นายสุริยา มณีกุล 151262

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th