ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวธนาวรรณ เบ็ญมาส 150827
2  นางสาวจตุพร แสงตุ๊ 150813
3  นางสาวสุณัฐฐา สวัสดิ์วงษ์ 150796
4  นายทรงวุฒิ สามารถ 150861
5  นายอภิชาติ วงษ์เพ็ง 150859
6  นายสมชาย งามขำ 150858
7  นางสาวขวัญชนก สุปินะ 150798
8  นางสาวจุฑารัตน์ แก้วงาม 150888
9  นางสาวณัฐนรี พุดลา 150817
10  นางสาวอริสา แก้วจินดา 150818
11  นางสาวศศิวิมล นาคสุริยวงษ์ 150908
12  นางสาวพนัชกร แสงจันทร์ 150975
13  นางสาวอรวรรณ แก้วใส 150428
14  นางสาวจิราพรรณ ภาคกาย 150561
15  นางสาวสิริอำไพ ชอบทำกิจ 150936
16  นางสาวอรวรรณ จันทร์ชูผล 150598
17  นางสาวสวรส มีลอง 151050
18  นายเสฎฐวุฒิ รักสมวงษ์ 151171
19  นางสาวนิรชา รถเพ็ชร 151165
20  นายคมกฤษณ์ ปรีชาพูด 151293

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th