ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวจันทร์สุดา เรืองหงษา 145980
2  นางสาวปุญชรัสมิ์ กีรติชัยพฤกษ์ 150288
3  นางสาววรกมล จันทะประเทือง 150390
4  นางสาวอังสุมารินทร์ สาสิงห์ 150395
5  นางสุดใจ ปิติพงศ์ภักดี 150491
6  นางสาวณัฐนิช อ้นสาคร 150576
7  นางสาวจุฑามาศ ดวงงาม 150465
8  นางสาวชลลดา พัฒนชาญสกุลชัย 150436
9  นายอนันต์ นามูลตรี 150435
10  นางสาววันวิสา แสงกลิ่น 150584
11  นางสาวน้ำทิพย์ สุวิปาลวัฒน์ 150543
12  นางสาวพรสวรรค์ ระลึกดี 147919
13  นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยชาติ 150653
14  นางสาวกมลวรรณ ก้อนทอง 150678
15  นางสาวพิมล บุญวงศ์ 149852
16  นางสาวกัญญภรณ์ ศรแก้ว 150577
17  นางสาวศิวัช ยิ้มแย้ม 150508
18  นายอาสา สุวรรณ์ 150573
19  นางสาวศศิประภา คิดการ 150758
20  นางสาวเกศิณี บำรุงทรัพย์ 150764

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th