ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวจันทร์สุดา เรืองหงษา 145981
2  นางสาวปุญชรัสมิ์ กีรติชัยพฤกษ์ 150287
3  นางสาววรกมล จันทะประเทือง 150389
4  นางสาวอังสุมารินทร์ สาสิงห์ 150394
5  นางสาวเสาวนีย์ บรรจงจิต 150553
6  นางสาวจุฑามาศ ดวงงาม 150464
7  นางสาวชลลดา พัฒนชาญสกุลชัย 150158
8  นายอนันต์ นามูลตรี 150434
9  นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยชาติ 150652
10  นางสาวกมลวรรณ ก้อนทอง 150713
11  นายสรุศักดิ์ แย้มสกุล 150332
12  นายเรืองวิทย์ มากดำ 150308
13  นายอานนท์ กุศลบารมี 150304
14  นางสาวพิมล บุญวงศ์ 148868
15  นางสาวกัญญภรณ์ ศรแก้ว 150509
16  นายศิวัช ยิ้มแย้ม 150570
17  นายอาสา สุวรรณ์ 150510
18  นางสาวศศิประภา คิดการ 150752
19  นางสาวเกศิณี บำรุงทรัพย์ 150682
20  นางสาวนุสบา เวชบรรพต 151546

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th