ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวจิตรลดา เกตุอินทร์ 150204
2  นางสาวดารินทร์ บุดดีแหบ 150202
3  นายสุภาชัย เลพล 150193
4  นายอานัฐ สวัสดี 150190
5  นางสาววรกมล จันทะประเทือง 150388
6  นางสาวอังสุมารินทร์ สาสิงห์ 150393
7  นางสาววัลลภา พึ่งเป้า 146583
8  นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด 150517
9  นางสาววลัย ธิธรรมมา 149105
10  นางสาวศุภรัตน์ สำราญใจ 150692
11  นางสาววนัสมล คีรี 150696
12  นายทัชชกร อินเงิน 150594
13  นายวิรชาติ ชมชัย 150596
14  นางสาวศศิประภา คิดการ 150751
15  นางสาวธนพรรณ โรจน์สว่าง 150580
16  นางสาวหนึ่งหทัย จันทร์วิลัย 150769
17  นางสาวศิวพร สีทา 150770
18  นายพันธ์เกียรติ พงษ์เหล็ง 149909
19  นายพรพล ตั้งอารีย์มิตร 149911
20  นายคมกฤษณ์ ปรีชาพูด 151522

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th