ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางกัลยาณี ศริ 150362
2  นางสาวจิตรลดา เกตุอินทร์ 150205
3  นางสาวดารินทร์ บุดดีแหบ 150203
4  นายสุภาชัย เลพล 150194
5  นายอานัฐ สวัสดี 150191
6  นางสาววรกมล จันทะประเทือง 150387
7  นางสาวอังสุมารินทร์ สาสิงห์ 150392
8  นางสาววัลลภา พึ่งเป้า 148079
9  นางสาวสาวิภา เบ็นขุนทด 150516
10  นางสาวศุภรัตน์ สำราญใจ 150691
11  นางสาววนัสมล คีรี 150695
12  นายทัชชกร อินเงิน 150603
13  นายวิรชาติ ชมชัย 150604
14  นางสาวศศิประภา คิดการ 150735
15  นางสาวธนพรรณ โรจน์สว่าง 150679
16  นายพันธ์เกียรติ พงษ์เหล็ง 149893
17  นายพรพล ตั้งอารีย์มิตร 149574
18  นายเศรษฐา สารถี 150793
19  นางสาวลิเคียวร์ หิรัณยขเดศวล 148875
20  นายคมกฤษณ์ ปรีชาพูด 151521

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th