ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุพัตรา โพธิ์งาม 150564
2  นางสาวแก้วใจ อ่ำสกุล 150453
3  นายเทพนิมิตร สอนเวียง 150449
4  นางสาวณิชนันทน์ ต่อพันธ์ 150505
5  นางสาวพัชรินทร์ สิทธิรัตนตรีกุล 150228
6  นางสาวจุฑารัตน์ เดชาโมรกุล 150667
7  นางสาวชนชนก ชาวโพธิ์หลวง 150592
8  นางสาวศศิธร สวนเพลง 150629
9  นางสาวนันทพร แสวงทรัพย์ 150626
10  นางสาวสุภินดา เลิศสิริธนสาร 147739
11  นางสาวนุชนาถ เฉิดฉายเกียรติ 150590
12  นางชนัญชิดา แป้นแก้ว 150591
13  นายกฤษดา รอดธานี 147768
14  นายจุมพฏ กลัวผิด 147767
15  นายสมภพ ฤกษ์วิกรานต์ 150006
16  นางสาวจันจิรา แกล้วกล้า 150005
17  นางสาวณัฐนันท์ จุกสีดา 151490
18  นายสมบัติ คล้ายประเสริฐ 151332
19  นายทรงเดช ยิ้มแย้ม 148001
20  นายปิ่น ปิ่นเกรียงไกร 150986

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th