ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอนุชิต พันธ์ต่าย 150319
2  นางสาวภรณี วัชรารัตน์ 150316
3  นางสาววราภรณ์ จันทร์รัตน์ 150314
4  นางสาววาสนา ไทยพอน 150318
5  นางสุวรรณ ทวงจันทึก 150317
6  นางสาวสุพัตรา โพธิ์งาม 150563
7  นางสาวจุฑารัตน์ เดชาโมรกุล 150668
8  นางสาวชนชนก ชาวโพธิ์หลวง 150569
9  นายสุริยา หมอสินธุ์ 150614
10  นางสาวศศิธร สวนเพลง 150630
11  นายปิยะพงษ์ บุญประกอบ 150618
12  นางสาวนันทพร แสวงทรัพย์ 150624
13  นายเกรียงศักดิ์ สุขสบาย 150616
14  นางสาวชมพูนุช จีนจรรยา 150306
15  นางสาวชญาภา ประกอบเลิศ 150302
16  นายเสมียน แย้มดช 150321
17  นายประมุข คำยิ่งยง 150310
18  นางสาวสุภินดา เลิศสิริธนสาร 147742
19  นางสาวพัทธนันท์ สังมา 149879
20  นางสาวศิริพร เขียวภักดี 150850

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th