ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอรสา แนวสัตย์ซื่อ 150705
2  นางสาวมุขรินทร์ พาดฤทธิ์ 150704
3  นางสาวพนิดา พุดซา 150741
4  นางสาววิไลวรรณ แพ่งสุภา 150738
5  นายกิตติศักดิ์ ตั้งมิตรเจริญ 150504
6  นางสาวนุสรา โกษารัตน์ 150502
7  นายสมเกียรติ โรจน์ประสิทธิ์พร 150665
8  นางสาวกรรณิกา จิรังคานนท์ 150666
9  นายวิศวะ ฉ่ำชื่น 147770
10  นายณัฐวัตร จันทะดวง 147769
11  นางสาววิชชุดา แม้นจิตร 150684
12  นายธนาธร ปลื้มสงค์ 150782
13  นายมณฑล แซ่ตั้ง 150771
14  นายสุริยา แก้วสามศรี 150887
15  นางสาวตรียาภรณ์ กฤษเพ็ชร์ 150882
16  นางสาวสุกันยา งามฤทธิ์ 150238
17  นายพรรณเชษฐ อัจฉริยวงศ์เมธี 150189
18  นายจำลอง ศรีสมพงษ์ 150714
19  นางสาวศศกร ไชยราษฏร์ 150987
20  นางนันทพัทธ์ ุบุญคำ 151299

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th