ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายปริทัศน์ โสกขุนทด 150439
2  นางสาวสิริขวัญ ไชโย 150081
3  นางสาวปวีร์ทิชา พูนทอง 150082
4  นางสาวพรพรรณ บุญวันต์ 150083
5  นางสาวอรสา แนวสัตย์ซื่อ 150702
6  นางสาวมุขรินทร์ พาดฤทธิ์ 150703
7  นางสาวสาธนี บุรีสูงเนิน 150731
8  นางสาววราภรณ์ ศรีวิเศษ 150535
9  นางสาวสายธาร พะกาแก้ว 150536
10  นางสาวกรรณิการ์ มูลศรี 150534
11  นางสาวนุสรา โกษารัตน์ 150501
12  นางสาวพาทินี พิพัฒน์กิจโชติ 150774
13  นางสาววิชชุดา แม้นจิตร 150683
14  นายพรรณเชษฐ อัจฉริยวงศ์เมธี 150188
15  นายจำลอง ศรีสมพงษ์ 150715
16  นางสาววิไลวรรณ แพ่งสุภา 151025
17  นางสาวพนิดา พุดซา 151022
18  นางสาวมณฑนะ สมเกิด 151354
19  นายไพรัช เพ็งประเสริฐ 151551
20  นายพิชิต ปิงสุขแสน 151550

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th