ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอรรถพล แซ่จอง 150293
2  นางสาวศิศิรา ภิระบรรณ์ 149778
3  นางสาวธิติมา นิลจันทร์ 150474
4  นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนทองแก้ว 150467
5  นายคณานนท์ ชักนำ 150473
6  นางสาวคนึง เพชรพรม เพชรพรม 150379
7  นางสาวเสาวณี โพธิ์มี 150513
8  นายจักรพงษ์ พันยานนท์ 150515
9  นายภูวนัย สำราญใจ 150366
10  นางสาวสิริวรรณ เพชรเที่ยง 150477
11  นางสาวอุไรลักษ์ จำปาทอง 149658
12  นางสาวคชาภรฑ์ คำฝาด 149175
13  นายอัษฎาพงศ์ นามวงษ์ 150639
14  นายพลธณัฏฐ์ ลีดอกไม้ 150640
15  นางสาวสุวิมล พวงแก้ว 150227
16  นางสาวเนตรนภา พลมนตรี 150583
17  นายชัยรัตน์ ดวงทิม 150631
18  นางสาวพัฒน์ทินันท์ บุญแตง 150680
19  นางสาวกรวรรณ คำพิลา 150681
20  นายมิ่งบุญ จิตไพศาลวัฒนา 150821

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th