ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุนันทรา บุญลอย 150264
2  นางสาวสุรีย์ลักษณ์ ทาสี 150098
3  นายอรรถพล แซ่จอง 150292
4  นายสุทิศ จรัสโชติวิจิตร 150347
5  นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนทองแก้ว 150472
6  นางสาวธิติมา นิลจันทร์ 150468
7  นายคณานนท์ ชักนำ 150471
8  นางสาวคนึง เพชรพรม 150380
9  นางสาวเสาวณี โพธิ์มี 150512
10  นายจักรพงษ์ พันยานนท์ 150514
11  นางสาวเนตรนภา พลมนตรี 150437
12  นางสาวสิริวรรณ เพชรเที่ยง 150476
13  นางสาวอุไรลักษ์ จำปาทอง 149660
14  นางสาวสุวิมล พวงแก้ว 150236
15  นางสาวจันทร์จิรา โพธิ์ศรีตา 150457
16  นางสาวพัฒน์ทินันท์ บุญแตง 150579
17  นางสาวกรวรรณ คำพิลา 150578
18  นางสาวณิชากร เดชแก้ว 150658
19  นางสาวฐิติพร นิตย์แสวง 150192
20  ว่าที่ ร.อ.ณรงค์ จงสิริฤกษ์ 150532

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th