ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวชลิดา หิริกุล 150015
2  นางสาวสุทธิดา บัวขม 149995
3  นางสาววิภารัตน์ ทวีลาภ 150554
4  นายอภินันท์ เพชรกูล 147207
5  นายพิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 149770
6  นางสาวปรียา ปานทอง 150572
7  นางสาวสุกันยา งามฤทธิ์ 150239
8  นางสาวขนิษฐา ศิลาจารุ 151066
9  นางสาวธัญลักษณ์ คำเพราะ 151070
10  นางสาวมลฤดี ทับทิมหิน 151038
11  นายสุรเชษฐ์ นัยนภาเลิศ 151185
12  นายวิลาศ ปลื้มกมล 150549
13  นายนิธิ สุขวิสิฏฐ์ 151259
14  นางสาวขนิษฐา ทองขาว 150745
15  นางสาวยุพดี บุญนิมิ 150803
16  นางสาวมยุรีย์ เล็กชะอุ่ม 150823
17  นายทรงวุฒิ สามารถ 151569
18  นายสมชาย งามขำ 151567
19  นายอภิชาติ วงษ์เพ็ง 151570
20  นายวิศิษฏ์ รังสฤษดิกุล 151568

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th