ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเนตรชนก เรือนใหม่ 150064
2  นางสาวสุพัตรา โพธิ์งาม 150062
3  นางสาวศศิธร ศรีสุวรรณวิเชียร 150312
4  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรวิษา อ่อนละห้อย 150151
5  นางสาวสุรีย์ลักษณ์ ทาสี 150097
6  นางสาวมัทนา เภอเกลี้ยง 150183
7  นางสาวเสาวนีย์ แก้วขุนทอง 150235
8  นางสาวสบันหงา โคตรโสภา 146876
9  นายสุทิศ จรัสโชติวิจิตร 150345
10  นายชัชวาล เสียงหล่อ 150243
11  นางสุชาวดี กุยแก้ว กุยแก้ว 148413
12  นางสาวนันท์นภัส พันธ์สมจิตร 148418
13  นายปฐมพงศ์ โตประวัติ 148419
14  นางสาวณัฐกานต์ แสงรัมย์ 150420
15  นางสาวสุจิตรา สุขจิตต์ 150539
16  นางสาวเสาวนีย์ บรรจงจิต 150552
17  นางสาวทองกร พันธ์ไสว 150187
18  ว่าที่ร้อยตรีมนัส ยมจันทร์ 150825
19  นางสาวรัชนก เนินดี 151074
20  นายกิตติศักดิ์ ชูเขียว 151075

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th