ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุภัสสรา ศรีเมือง 150052
2  นายชัยวัตร เรืองธรรม 150357
3  นางสาวรัชฎาพร โมงขุนทด 149506
4  นายสุทิศ จรัสโชติวิจิตร 150344
5  นายจักรกฤช พงษ์ชื่น 150500
6  นางสาวปรียากมล พึ่งพิณ 147457
7  นางสาวนันทินา วงศ์ยศ 150487
8  นางสาวอรนุช ภวภูตานนท์ 150520
9  นางสาวพรพิมล เปลี่ยนไธสง 150327
10  นายมานพ เปลี่ยนไธสง 150328
11  นายธนภูมิ ธรรมยศ 150479
12  นางสาวอรวรรณ สงวนเชาว์ 150556
13  นางสาวปิยธิดา เชี่ยวสงคราม 150559
14  นางสาววลัย ธิธรรมมา 149101
15  นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี 150495
16  นายสัญญา อุดเมืองคำ 150229
17  นางสาวธัญพร เรืองเทศ 151058
18  นางสาวจุฑาทิพย์ ทานะผล 151059
19  นางสาวกานติมา บุญน๊ะ 151245
20  นางสาวชัญญานุช ทาบึงการ 151417

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th