ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุภัสสรา ศรีเมือง 150050
2  นายชัยวัตร เรืองธรรม 150356
3  นางสาวพรประภา โยธาพิทักษ์ 150274
4  นางสาวณัฏฐณิการณ์ โลวะกิจ 148670
5  นายชฐิพัฒน์ มนอยู่พะเนา ชฐิพัฒน์ มนอยู่พะเนา 150060
6  นายธนภูมิ ธรรมยศ 150348
7  นางสาวศิริลักษณ์ แก้วแวว 150221
8  นายวิชาญ ทองหลิม 150226
9  นายพงศ์ศักดิ์ มงคล 150219
10  นายสุทิศ จรัสโชติวิจิตร 150343
11  นางสาวสุมาลี สืบนาวิน 150271
12  นายจักรกฤช พงษ์ชื่น 150499
13  นางสาวอรนุช ภวภูตานนท์ 150521
14  นายภานุวัฒน์ สาทเจริญ 150493
15  นางสาวพรพิมล เปลี่ยนไธสง 150326
16  นายมานพ เปลี่ยนไธสง 150329
17  นายสมาน นนทวาณิช 150353
18  นางสาวจุฑาทิพย์ ทานะผล 151056
19  นางสาวธัญพร เรืองเทศ 151057
20  นางสาวอรอนงค์ ประสาน 151080

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th