ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุภัคศิริ ทิพย์จันทร์ 149539
2  นายอนุรัตน์ ไชยมหา 149578
3  นางสาวฉวีวรรณ สีจันพาน 150139
4  นายศิวรักษ์ อุปการรอด 149169
5  นายสมบัติ สีลา 150106
6  นางสาวสุทธิดา บัวขม 149994
7  นางสาวชลิดา หิริกุล 150000
8  นางสาวสุกฤตา เจ้าเมืองแดงโต 150184
9  นายธนา หนูเทศ 150185
10  นางสาวลมัย ขันดี 150008
11  นายสมบูรณ์ แพวขุนทด 150010
12  นายมนตรี สุริยะ 150012
13  นางสาวเจียระไน จิตต์สามารถ 150021
14  ว่าที่ร้อยตรีณัฐจรัส ใยบัณฑิตย์ 150022
15  นางขวัญดาว แซ่หลี 149990
16  นางสาวปทุมพร สมพงษ์ 149907
17  นางสาวมลฑิรา อู๋ไพจิตร 149902
18  นางสาวฐิตินาถ เส็งสาย 149908
19  นางสาวภัสรากร ไชยมนตรี 150294
20  นายอรรถพล แซ่จอง 150289

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th