ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  ว่าที่ร้อยตรีพีรดนย์ พิทักษ์กมลรัตน์ 149625
2  นายปรัชญา แสงศรีจันทร์ 149684
3  นางสาวพรทิพย์ จันทเกตุ 149915
4  นางสาวกาญจนาพร หอมดอกพุธ 149767
5  นางสาวจุฑามาศ แสงวิภาสนภาพร 149166
6  นายธีรเมธ เกียรติภัทรชัย 149164
7  นายอรรถชัย นวลคง 149921
8  นางสาวสิริพร พวงทอง 149160
9  นางสาวรัชนี เพ็ชรอินทร์ 149158
10  นางสาวจิราวรรณ จันทร์เทศ 149958
11  นายชัยพงษ์ เพชรจิตต์ 149753
12  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 149754
13  นางสาวธรรชณน สกฤษศิลป์ 149887
14  นางสาวนิภาพร ชินพงสานนท์ 149964
15  นายประสิทธิ์ พลอยประเสริฐ 150051
16  นางสาวกฤตพร อินทร์งาม 150140
17  นางสาววลัยลักษณ์ พุทไธสง 150122
18  นายสุทธิรักษ์ พิมพ์เสนา 150120
19  นางสาวรุ่งทิวา โมนะ 150296
20  นางสาวประทุม พรหมรักษ์ 150300

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th