ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายจำนงค์ สุภาพ 149645
2  นายวิทยา โคตรเครื่อง 149644
3  นายฉันทวัฒน์ สายสุ้ย 149643
4  นายสัญญาลักษณ์ อุนออน 149641
5  นายทวีศักดิ์ บุญมี 149640
6  นายประสิทธิ์ ทาดี 149647
7  นายปรีชา รัตนะ 149646
8  นายกานดิศ ตอพล 149838
9  ว่าที่ร้อยตรีพีรดนย์ พิทักษ์กมลรัตน์ 149624
10  นายปรัชญา แสงศรีจันทร์ 149683
11  นางสาวภัคธินันท์ กันจนา 149747
12  นายอัศนี ศิริประเสริฐสุข 149152
13  นางสาวมินตรา เริ่มงาม 149154
14  นางสาวปานประดับ เลียงภักดี 149156
15  นางสาววรัมพร โพธิ์เรือน 149157
16  นางสาวโสพัชชา แก้วจรัส 149818
17  นายณัฐนนท์ สมิทธินันท์ 149816
18  นางสาวพิชามญชุ์ พิพิธทอง 149820
19  นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล 149941
20  นางสาวณิชกานต์ แก้วสุวรรณ 149935

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th