ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายชัยพงษ์ เพชรจิตต์ 149653
2  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 149655
3  นางสาวกนกกาญจน์ ปานพงศ์ 150018
4  นางสาวพิรากร เสริฐศรี 150057
5  นางสาวกาญจนา พรศักดิ์ 149885
6  นายวิฑูรย์ บุญสวน 149883
7  นางสาววิสินี รัศมี 149968
8  นางสาวศศิประภา คำผง 149387
9  นางสาวกรวิภา สาคร 149751
10  นายอมรเทพ พรหมอยู่ 149757
11  นายยศภัทร เพิกแสง 150035
12  นางสาวปัทมาพร ปัทมาพร 150036
13  นางสาววราภรณ์ อุไรศรี 150091
14  นางณัฐธิดา เจริญกัลป์ 150090
15  นางสาวศิริวรรณ กุลนาค 150168
16  นางสาวพิมล เที่ยงรัตน์ 149323
17  นางสาวศิณีนาถ ธาตุไพบูลย์ 150240
18  นายสุวิทย์ หมื่นปล้อง 150259
19  นายณัฐพันธ์ อดิษะ 150330
20  นายถวิลย์ รัตนพันธ์ 150978

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th