ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเอธัสภา งามบุญปรอด 149904
2  นางสาวดวงเดือน ทิพย์มณี 149898
3  นายสุพจน์ อภิรมย์บุญสม 149903
4  นายนนทพัฒน์ โพธี 149897
5  นางสาวพรทิพย์ จันทเกตุ 149914
6  นายสายันต์ อ่อนโพธา 148582
7  นางสาวพัชริดา ศรีกะกุล 149842
8  นางสาวรัชนีกร ไชยโชติ 149843
9  นางสาววิลาวรรณ แสงวิสุทธิ์ 149913
10  นางภัทรภร สุภากาวี 149998
11  นางสาววิภาดา นาคไพรัช 149933
12  นางสาวกนกรัชต์ เตชาภิประณัย 150088
13  นางสาวณัฏฐนันท์พร สิงห์ทอง 149613
14  นายธัชพล สำราญ 149992
15  นางสาววรัญญา ต่างสี 150368
16  นางสาวอรณิช จงกอร์ปเมธากุล 150382
17  นายพนมศักดิ์ ศิริยา 150637
18  นางสาวกานต์ธิดา ยิ้มย่อง 150855
19  นายสิทธิพงษ์ เจดีย์ศรี 150795
20  นางสาวอรุณี เสนะสกุล 150983

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th