ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวพสิรกัญฎา สีเคน 149792
2  นายพรชัย คูณขุนทด 149794
3  นายมานพ รังษีอนุวัตรกูร 149833
4  นางสาวจุฑามาส แทวกระโทก 149807
5  นางสาวศศิธร ปักษา 149805
6  นายสุธีระ วุฒิศักดิ์ไพศาล 149865
7  นายสมชาย สงสัย 149858
8  นางสาวสุพัตรา วิชญานันท์ 149857
9  นายกานดิศ ตอพล 149836
10  นายกฤษฎา สาถีระเนตร 149788
11  นายอธิปพัฒน์ จารุศิริฐิติกุล 149863
12  นางสาวกรรณิกา พุทธจง 141367
13  นางสาวปรีญาพร มานะดี 149614
14  นางภัทรภร สุภากาวี 149997
15  นางสาววีรยาภรณ์ เทียมผล 149991
16  นายสุทธิรักษ์ พิมพ์เสนา 148958
17  นางสาวสุกัญญา ยาคำ 150374
18  นายอำนวย ชูสวัสดิ์ 151179
19  นางสาวศศิธร เพ็งพาลา 151214
20  นางวิจิตรา ศรีวนิชย์ 151607

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th