ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวพสิรกัญฎา สีเคน 149793
2  นายพรชัย คูณขุนทด 149795
3  นางสาวจุฑามาส แทวกระโทก 149808
4  นางสาวศศิธร ปักษา 149804
5  นายเทวินทร์ จันทร์โน 149822
6  นางสาวโสภิดา รักทองสุข 149821
7  นางสาวปาวีณัฐ แสนเดช 149825
8  นางสาวกมลวรรณ ไตรกิศยากุล 149824
9  นางสาวอักษรา ศิริมั่น 149830
10  นางสาวเสาวนีย์ สีตะโสภา 149832
11  นางสาวศศินภา รัตนพัลลภ 149827
12  นางสาวสิริพร กาญจนอุทัยศิริ 149826
13  นายรณรงค์ นิติยนต์ 149829
14  นายอภิชาติ ประหลาดเนตร 149828
15  นางวิลาวัณย์ พงษ์โพธิ์ไชย 149823
16  นางสาวณัฐภัทร ผลานันทนิท 148625
17  นายกานดิศ ตอพล 149835
18  นางสาวปรียาภรณ์ กองโชค 149762
19  นางสาวสุกัญญา ยาคำ 150373
20  นายสุทิศ จรัสโชติวิจิตร 150342

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th