ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเบญจา วัฒนาวรสกุล 149439
2  นางสาวยุภาพร นิลสมบูรณ์ 149440
3  นางสาวสุภาพร กัณฑ์จู 149441
4  นางสาวปาลิตา ดิษฐ์ศิริ 149547
5  นางสาวปัญญาภรณ์ เพียนุย 149703
6  นางสาวอาริษา สีดุกา 148782
7  นางสาวเกสรา ชัยโย 149698
8  นางสาวเบญจพร โซ่เงิน 149693
9  นางสาวสุภาพร ศรีปัตเนตร 149777
10  นางสาวสุภาวดี ดวงใจ 149776
11  นางสาวกรรนิการ์ กรรนิการ์ 149773
12  นางสาวเนตรนภา กระจายกลาง 149771
13  นางสาวสุวดี ปัญจะเสาร์ 148937
14  นายอภิชา นลินภูมอุดม 149610
15  นายจิระเดช เลบ้านแท่น 149668
16  นางสาวสุดาภรณ์ เพ็งศรี 149670
17  นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมเอม 149036
18  นายจิระศักดิ์ สิงห์ทอง 149040
19  นายไกรวิชญ์ พลเล็ก 149042
20  นางสาวศิริกูล ศรีสะอาด 150690

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th