ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเบญจา วัฒนาวรสกุล 149436
2  นางสาวยุภาพร นิลสมบรูณ์ 149437
3  นางสาวสุภาพร กัณฑ์จู 149438
4  นางสาวอภิชญา วริกูล 145844
5  นางสาวภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์ 149635
6  นายวีระ สุรศัพท์ 149556
7  นายจตุพล คำเมือง 149558
8  นางสาวปัญญาภรณ์ เพียนุย 149704
9  นางสาวอาริษา สีดุกา 148781
10  นางสาวเกสรา ชัยโย 149024
11  นางสาวเบญจพร โซ่เงิน 149692
12  นางสาวกัญญารัตน์ สันหนัง 149375
13  นายฮัมดาน หะยีอีแต 149656
14  นางสาวณัฐวดี จูทะรัตน์ 149764
15  นางสาวสมฤทัย อาจปาสา 149708
16  นางสาวมณีดา บุญงาม 149725
17  นางสาวศุพัตรา กิ่งโพธิ์ 149706
18  นางสาวสมฤทัย ไชยสุระ 149730
19  นายพงศกรณ์ หวังพฤกษ์ 150802
20  นางสาวภริดา กรสวรรค์ 150716

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th