ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี 149595
2  นางสาวอรอนงค์ ลามาตย์ 149597
3  นางสาวลำพูน ศรีกงพาน 149712
4  นายณัฐเดช จันทรกรณ์ 149713
5  นายกิตติภัทร์ อิศราภรณ์ 149759
6  นายณรงค์ ณ รินทร์ 149766
7  นางสาวศศิวิมล ชุมแวงวาปี 149650
8  นายธีรยุทธ เกษตรสิงห์ 149322
9  นางสาวอนุตรา แสนนอก 149761
10  นางสาวสมฤทัย อาจปาสา 149707
11  นางสาวมณีดา บุญงาม 149724
12  นางสาวศุพัตรา กิ่งโพธิ์ 149705
13  นางสาวสมฤทัย ไชยสุระ 149729
14  นางสาวราตรี ศรีสุรางค์ 149719
15  นายจักรกฤษณ์ ไหมสินงาม 149721
16  นายณัฐพงศ์ แซ่ตั้ง 149723
17  นางสาววารี ก้อนทอง 149662
18  นางสาวใกล้รุ้ง เบาะสันเทียะ 149664
19  นางสาวถนอมสิน แจ่มสว่าง 149666
20  นายคงเดช โนรู 149319

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th