ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวจันจิรา ชมศรี 149568
2  นางสาวกมลชนก ฉิมบ้านไร่ 149571
3  นายมนต์ชัย บรรจง บรรจง 149565
4  นายเฉลียว โพธิ์ลักษณ์ 149573
5  นางสาวกมลพร กันทะทิพย์ 149107
6  นางสาวนลิตตา เล็กอ่อน 149109
7  นายขวัญชัย เดชจำเริญ 149106
8  นางสาวรุ่งทิวา วัชรพงษ์ 149119
9  นายธนินทร์ ถมตะขบ 149115
10  นางสาวมณีรัตน์ เทียมทัน 149579
11  นางสาวปรางทิพย์ ชาติสุทธิ์ 149580
12  นางสาวธันยธร นวลละออง 149581
13  นางสาวฉัตรวรา พรหมเมตตา 149582
14  นางสาวขนิษฐา หนูแก้ว 149688
15  นางสาวปาลิตา สายทอง 149611
16  นางสาวประกายดาว ไวสูงเนิน 149615
17  นายเก่งผจญ จำนงค์ 150896
18  นายสุรชาติ เจียมจิตร 150898
19  นางสาวยุวดี บัวชัย 150922
20  นางสาวนิลุบล ดีโคตร 148052

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th