ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวดวงจันทร์ อุดมลาภ 148153
2  นางสาวสุรัสวดี อินบำรุง 148954
3  นายสพล ภมรจรัส 148951
4  นายสุภลักษณ์ จารุพานิช 148957
5  นางสาวศุภิสรา นาสมรูป 149274
6  นางสาวกนกพร ธีระปัญญาพงศ์ 149261
7  นางวนัชพร วิริยะเสนา 148490
8  นางสาวเสาวณี ชุมพล 149116
9  นางสาวดวงเดือน บุญคาน 149315
10  นายเมธี สิทธิเจริญสวัสดิ์ 148990
11  นางสาวจุริสา โพธิ์อ้น 149090
12  นายจิรวัฒน์ กฐินทิพย์ 149369
13  นางสาวพิชญาฎา แสงสว่าง 149329
14  นางสาวรติพร สุภาแพ่ง 149325
15  นางสาวอนงค์นาฎ รักษากิจ 149337
16  นางสาวธนัญญา แสงสว่าง 149356
17  นายวัชรินทร์ มองพิมาย 149332
18  นางสาวภัทราวดี ปัญญาสูง 149326
19  นายณัฐวุฒิ ชุมภักดี 149341
20  นางสาวเรณู ชื่นบุญ 150873

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th