ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสุรศักดิ์ ศรีพรมมา 148503
2  นายอนันต์ พวงสุข 148505
3  นางสาวพลอยนภา วงษ์จันนา 148708
4  นางสาวแสงระวี นพคุณ 148710
5  นางสาวพนิดา แท่นนอก 148712
6  นางสาวอภิชญา คูณแสน 148711
7  นางสาวจันทิมา เหล่าบุญเกื้อ 148971
8  นางสาวสลิลทิพย์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ 148969
9  นางสาวพัทราพร นิลจันทร์ 149056
10  นางสาวศิริขวัญ สิงห์ลอ 148599
11  นางสาววรางกูล วิมุทศรี 149058
12  นางสาวสุภาพร เสามั่น 148611
13  นายสันติสุข ขอประสงค์ 148284
14  นายประวุฒิ มาลาศรี 149162
15  นายฐิติพัฒน์ อัจฉราภิรักษ์ 149190
16  นายไพบูลย์ ภูฆัง 149063
17  นายนายอัครวัฒน์ ประชุม 148480
18  นางสาวศิริกาญจน์ เหล่ารัดเดชา 149470
19  นายพิชัย พิทักษ์ตระกูลศิริ 150924
20  นายณัฐวัฒน์ ฉาใจ 151369

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th