ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายเก่งกล้า พานคง 147933
2  นายชุติพนธ์ พลเดช 147932
3  นางสาวภัทร์วริศรา ขำดี 148379
4  นางสาวอริสรา ทองสุกดี 148381
5  นางสาวลลิตวดี กบิลสิงห์ 148380
6  นางสาวกัลยา ลุนบง 148387
7  นายพิษณุ ดารก 148400
8  นางสาวรัสรินทร์ ปาคำ 148392
9  นายอภินันท์ เลี้ยงสกุลเวทย์ 148580
10  นางสาวนฤมล ศรีเทพ 148573
11  นางสาวพิมพ์ชนก แสงตุ๊ 148591
12  นางสาวณชิตา แก้วสมบัติ 148652
13  นายวาทการ แย้มบุบผา 148616
14  นางสาวกฤษณรักษ์ จูมเกตุ 148823
15  นางสาวธนัชพร ช่วยแก้ว 148858
16  นางสาวจุฑามาศ ศรีษะนอก 148673
17  นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีษะนอก 148845
18  นางสาวณัชฌากร ธาราสมบัติ 148674
19  นางสาวทิพเนตร ปทุมวัน 148713
20  นางสาวสุลีมาศ โพธิ์ศรี 149170

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th