ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวณัฐชนุช กาไชย 148468
2  นายวีรยุทธ โทด้วง 148470
3  นายวงศกร กิ่งนอก 148469
4  นางสาวธนัญญา จำปาปน 147870
5  นางสาวพรธิดา มานะบัง 148592
6  นางสาววรัญญา กมลวิบูลย์นันท 148511
7  นายฤทธิเกียรติ ป้องศรี 148508
8  นายกฤษฎา เสียมสกุล 147717
9  นายอนุรักษ์ พยัฆบุตร 148175
10  นางสาวจันจิรา สีทารัตน์ 146848
11  นางสาวสุภาพรรณ ภักดีวานิช 148568
12  นางสาวฤทัยรัตน์ พันหิง 148407
13  นายวิษณุ มหามนตรี 148411
14  นายวิฑูรย์ มหิธิธรรมธร 148415
15  นางสาวปิยะปภัสร์ ศักดาโรจนพงศ์ 148785
16  นางสาวฐิติมา ภมรพาณิช 148714
17  นางสาวกานต์รวี กุลบุตรดี 146511
18  นางสาวศิริพร สียา 148840
19  นางสาวสุภาภรณ์ ล่องลอย 148648
20  นางสาวจุรีรัตน์ บุญมาก 149631

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th